Konferencja "Zawodowcy NA START!"

8 Grudnia 2014, 09:00-16:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

PrelegenciEwa Synowiec 
 
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 
Od października 2010 r. sprawuje funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (KE). W latach 2006-2010 pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, od 2007 r. jako Dyrektor ds. zamówień publicznych, własności intelektualnej i dwustronnych stosunków handlowych z państwami europejskimi nienależącymi do UE oraz krajami Azji Środkowej. 
Z wykształcenia jest ekonomistką, posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Europejskiej pracowała w Polsce, najpierw jako badaczka w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, następnie w administracji publicznej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a potem jako dyrektor koordynujący proces przygotowania Polski do członkostwa w UE w Urzędzie Komitetu ds. Integracji Europejskiej.
Od roku 2003 do końca roku 2005 pełniła funkcję Zastępcy Ambasadora, Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli. Jest autorką licznych publikacji nt. procesu stowarzyszenia i akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2004 odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za koordynowanie przygotowań Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej.
 
 

 
Paweł Bogdan Adamowicz
 
Prezydent Miasta Gdańska 
 
Urodził się 2 listopada 1965 roku w Gdańsku. Polski prawnik, polityk i samorządowiec. 
W latach 1984-1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W maju 1988 był współorganizatorem strajku okupacyjnego na tej uczelni oraz przewodniczącym studenckiego komitetu strajkowego. Po studiach rozpoczął pracę na UG jako asystent, a w latach 1990-1993 był prorektorem UG ds. studenckich.
W 1990 został wybrany na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W kolejnej kadencji, w latach 1994-1998, pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Działał wówczas w Partii Konserwatywnej i następnie w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. W 1998 z listy AWS po raz trzeci został radnym, następnie objął urząd prezydenta miasta. W 2001 znalazł się wśród założycieli regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej.
10 listopada 2002 został wybrany na drugą kadencję prezydencką, tym razem w wyborach bezpośrednich. W wyborach samorządowych w 2006 skutecznie ubiegał się o reelekcję, zwyciężając już w I turze. Cztery lata później ponownie wygrał w pierwszej turze
Uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych osobom świeckim przez Jana Pawła II - Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice i Komandorią Missio Reconciliationis. W 2003 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W marcu 2010 został uhonorowany Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, a we wrześniu tego samego roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 

 
Teresa Kamińska
 
Prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 
Członkini Rady Programowej EFNI. Szefowa powołanego przez wojewodę pomorskiego zespołu ds. budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Od 2004 r. stoi na czele grupy doradców eurodeputowanego Jerzego Buzka. W latach 2000-2001 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 1999-2000 Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, w latach 1997-1999 Minister-koordynator reform społecznych i członek Rady Ministrów.
 
 
 


Ilona Antoniszyn-Klik
 
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 
Ukończyła studia magisterskie z ekonomii na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2000 r.). Obecnie doktoryzuje się z ekonomii politycznej negocjacji międzynarodowych. Ponadto ukończyła podyplomowe studia na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu w zakresie zagadnień instytucji i prawa UE, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, gospodarki światowej oraz prawa międzynarodowego stosunków transatlantyckich (2002 r.).
Od 2010 r. pełniła funkcję Wicewojewody Dolnośląskiego. Wcześniej, w latach 2008-2010, była zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu EFS i PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W latach 2003-2004 pracowała również przy projekcie Komisji Europejskiej w ramach PHARE Institution Bulding Project "ERDF Implementation in Poland", realizowanym w Ministerstwie Gospodarki. 
W latach 2000-2004 była pracownikiem naukowym Frankfurckiego Instytutu Transformacji (FIT). Wykładała też na WIPA Schulverbund Frankfurt (ODER).
Jest członkiem Alumni Club of the European Univercity Viadrina oraz Alumni Club of the Diplomatic Academy Vienna.
Zna biegle trzy języki obce: angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski w stopniu podstawowym.
 
 
Tadeusz Sławecki

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 
Ma 55 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz trzech kierunków studiów podyplomowych: Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego, Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. ks. F. Blachnickiego w Suwałkach oraz Zarządzania Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Pierwsze kroki zawodowe stawiał jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Jabłoniu w 1982 roku. W 1985 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, a w 1999 roku - dyrektorem Publicznego Gimnazjum w tej samej miejscowości. Jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 2001-2003 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
Działalność społeczną i polityczną rozpoczął w 1993 roku, kiedy został wybrany posłem na Sejm II kadencji. Mandat poselski otrzymał również w Sejmie RP V i VI kadencji. W ostatniej kadencji Sejmu, w latach 2007-2011, był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkiem Komisji Śledczej ds. zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej.
W 1998 roku został wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W 2001 roku objął funkcję zastępcy współprzewodniczącego Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM oraz przewodniczącego Komitetu Sterującego Europejskiego Programu "MŁODZIEŻ". Od 2003 roku był członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oraz asystentem społecznym wicemarszałka Sejmu Józefa Zycha.
Jest członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprzewodniczącym Komisji Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, prezesem Czemiernickiego Towarzystwa Regionalnego oraz wiceprezesem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
Został odznaczonyKrzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony Działacz LZS, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Znakiem ZOSP RP oraz Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Jest żonaty. Prywatnie interesuje się ochroną środowiska, współpracą ze Wschodem, animacją kultury, historią regionu, muzyką poważną, technikami satelitarnymi i ogrodnictwem.
 
 


Maciej Lis
 
Instytut Badań Strukturalnych 
 
Ekspert Instytutu Badań Strukturalnych oraz doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach kapitału ludzkiego  oraz  rynku pracy. Zainteresowania badawcze i publikacja koncentrują się wokół wpływu  systemów edukacyjnych i ochrony zdrowia na formowania i deprecjację kapitału ludzkiego. Uczestniczył i uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z tego zakresu (m. in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej i Banku Światowego). 
 
 

 
Mirosław Marczewski
 
Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
 
Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 r. członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. Były instruktor harcerski i członek Głównej Kwatery ZHR.
 
 

 
Karl Wieczorek
 
Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
 
Urodził się w 1956 roku w Austrii. Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu w Linz. 
W latach 1982-1983 odbywał praktykę prawniczą w sądzie pierwszej instancji oraz sądzie rejonowym. Od roku 1985 do 1986 asystent naukowy w instytucie Instytucie Ludwiga Boltzmanna zajmującym się sprawami społecznymi. Lata 1986 - 1990 to praca w ministerstwie Handlu i Przemysłu w wydziale prawa handlowego. Od roku 1990 związany z Federalnym Ministerstwem Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki, sekcja Polityki Przedsiębiorczości, wydział Kształcenia Zawodowego.
 
 

 
Grzegorz Baczewski
 
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan
 
Absolwent, a następnie asystent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2008 r. ekspert rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, początkowo w Departamencie Rynku Pracy, a następnie w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz, którego dyrektorem był w latach 2012-2014. Odpowiedzialny za opracowanie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz w ramach prac Grupy ad hoc Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO) za wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jako członek Korpusu Prezydencji przygotował i wynegocjował konkluzje Rady Unii Europejskiej (EPSCO) nt. przekształcenia wyzwań demograficznych w szanse dla rozwoju rynku pracy. 
Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia. Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Członek Zespołu ds. Makroekonomicznych utworzonego w ramach  Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Delegat Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC).
W Konfederacji Lewiatan, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy, specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki społecznej i zatrudnienia. 
 
 

 
Steven Bainbridge 
 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - CEDEFOP
 
Steve Bainbridge (Wielka Brytania) w przeszłości był asystentem sekretarza stanu ds. zatrudnienia w Ministerstwie Pracy Wielkiej Brytanii. W 1994 r. przeniósł się z Londynu do Brukseli, gdzie rozpoczął pracę w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, odpowiadając za politykę kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Wchodził w skład zespołu negocjującego pierwszy program Leonardo da Vinci oraz brał udział w przygotowaniu białej księgi Komisji Europejskiej: W kierunku społeczeństwa uczącego się. W 1996 r. odszedł z Komisji, aby dołączyć do Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), mieszczącego się w Salonikach (Grecja).
Steve Bainbridge jest ekspertem ds. polityki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), a w latach 1996-2001 był redaktorem pisma naukowego European journal for vocational training. Jest także autorem trzech raportów Cedefop z zakresu polityki kształcenia i szkolenia Zawodowego: An age of learning (1999), Learning for employment (2004) oraz A bridge to the future(2010). W ostatnim czasie przygotował ostateczną wersję raportu Cedefop: Future skill supply and demand in Europe (2012) oraz pomógł opracować wskaźniki statystyczne służące monitorowaniu narodowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), opublikowane w publikacji: On the Way to 2020: data for vocational education and training policies (2013).  Aktualnie zajmuje się kontaktami z głównymi interesariuszami oraz odpowiada za tworzenie notatek dla CEDEFOP. 
 
 

 
Jolanta Urbanikowa
 
Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego, Ekspertka ECVET
 
Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim od 1974 r., starszy wykładowca języka angielskiego, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; uczelniany koordynator ECTS; koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych; członek Senatu UW i Senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i procesu kształcenia; członek Zarządu European Language Council; ekspert boloński; zaangażowana w realizację wielu projektów europejskich dotyczących jakości kształcenia i kształcenia językowego w ramach programu Socrates i Uczenie się przez Całe Życie, a także stowarzyszenia UNICA (Universities in Capital Cities of Europe). Członkini Komitetu Selekcyjnego European Language Label. Od 2006 pracowała w zespołach (MNiSW i MEN oraz IBE) pracujących nad polskimi ramami kwalifikacji; Autorka publikacji na temat polityki językowej w szkolnictwie wyższym, zapewniania jakości, Procesu Bolońskiego, ram kwalifikacji. Od 2014 roku Członkini Krajowego Zespołu Ekspertów ds. ECVET.
Zainteresowania akademickie i zawodowe:  Proces Boloński, ramy kwalifikacji, uznawalność, jakość kształcenia, polityka językowa,  europejskie programy dydaktyczne.
 
 

 
Norbert Schöbel
 
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 
Urodził się w 1961 r. w Monachium. Studiował politologię oraz zarządzanie w biznesie. Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Następnie przeniósł się do Przedstawicielstwa Nadrenii-Palatynatu w Brukseli oraz Komitetu Regionów, gdzie pracował przez wiele lat zanim dołączył do pracowników Komisji Europejskiej w 2002 r. Od tego czasu pracował w różnych służbach Komisji, przede wszystkim jednak w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, najpierw jako analityk odpowiedzialny za edukację, później jako kierownik sekcji ds. kontaktów międzyinstytucjonalnych. W lipcu 2011 r. przeniósł się do Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Włączenia Społecznego, gdzie zajmował się przede wszystkim nadzorem nad sektorowym dialogiem społecznym na poziomie unijnym. Od lipca 2014 r. odpowiada za sprawy związane z praktykami zawodowymi oraz za funkcjonowanie europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego.
 


 
Jadwiga Piechowiak
 
Dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
 
Absolwentka elektroniki na Politechnice Kijowskiej, ze szkołą związana od 1973 r., w którym rozpoczęła naukę w Technikum Łączności. Nauczycielka przedmiotów elektronicznych z ponad trzydziestoletnim stażem. Członek Rady Programowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, współzałożycielka Fundacji Rozwoju Zespołu Szkół Łączności oraz inicjatorka ścisłej współpracy szkoły z gdańskimi pracodawcami (LOTOS, Intel, SATEL, Sprint, Telkom-Telmor, Simex) polegającej na pozyskiwaniu funduszy i wyposażenia technicznego, dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz kształceniu na zamówienie.
 
 

 
Sławomir Fater

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi 
 
Urodził się 31.08.1968r. w Pabianicach, tam też ukończył szkołę podstawową oraz średnią. Studiował na Uniwersytecie Opolskim na wydziale matematyki, fizyki i chemii gdzie w 1995r. uzyskał tytuł magistra mechaniki. Od 25 lat związany jest ze szkolnictwem zawodowym. Poprzez ten okres pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, następnie przez 11lat pełnił funkcję kierownika Międzyszkolnych Warsztatów Mechaniczno-Elektrycznych w Łodzi, a od 2007 roku zostało mu powierzone stanowisko dyrektora tworzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, która w 2013r. została przekształcona w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Dzięki temu współtworzył nowoczesną szkołę zawodową, która oparta jest na bliskiej współpracy z Pracodawcami, kształcącą na ich potrzeby, która szybko stała się największą placówką zawodową Samorządu Województwa Łódzkiego, rozpoznawalną w całej Polsce, gdzie w bieżącym roku szkolnym naukę pobiera blisko 1200 osób, a jej działalność została rozszerzona o dwie filie w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku.  Za osiągnięcia w pracy i działalności odznaczony został: Medalem srebrnym za długoletnią służbę - 2010r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej - 2014r. Nagrodą ŁSSE S.A. im. Henryka Grohmana - 2014r. Nagrodą Ministerstwa Edukacji Narodowej - 2011r. Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty - 2009r.  Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego - 2008r., 2009r., 2010r., 2011r., 2012r., 2014r.
 
 


Maria Montowska
 
Dyrektor ds. Kształcenia Zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej
 
Absolwentka kierunków Handel Międzynarodowy i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2003 r. pracuje dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska), jako członek dyrekcji kierując pracą dwóch strategicznych pionów: Serwisem Członkowskim oraz Działu Kształcenia Zawodowego i Szkoleń.
Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w firmach produkcyjnych i usługowych branż tekstylnej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Odpowiadała m. in. za wprowadzanie spółek niemieckich i skandynawskich na rynek polski i budowanie ich struktur. Pracowała również przy międzynarodowych projektach na terenie Rumunii i Węgier.
 
 

 
Łukasz Sienkiewicz
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekspert Projektu Europejskie doradztwo w zakresie polityk praktyk i staży Komisji Europejskiej.
 
Dr Łukasz Sienkiewicz jest Adiunktem w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy. Obecnie pełni szereg ról eksperckich w obszarze rynku pracy, kapitału ludzkiego i umiejętności. Jest między innymi ekspertem w projekcie Wyspecjalizowanego doradztwa w zakresie wsparcia EFS programów praktyk i staży Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej na lata 2013-2014, ekspertem sieci SYSDEM (System dokumentacji, Ewaluacji i Monitoringu Polityk Zatrudnienia) w ramach Europejskiego Obserwatorium Polityk Zatrudnienia (Dyrektoriat ds. Zatrudnienia KE) - od 2009 roku oraz krajowym ekspertem w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy w CEDEFOP na lata 2013-2016.